Menu

oznámenie o doručení písomností - Buno, Mikulec, Psotný, Ides

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

Ivanovi Bunovi, nar. 1970

Radoslavovi Mikulcovi, nar. 1976

Petrovi Psotnému, nar. 1976

Tomášovi Idesovi, nar. 1984

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 4. apríla 2018  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 23. apríla 2018

MsÚ Stará Turá, Publikované: 4.4.2018