Menu

oznámenie o doručení písomností - Blažej, Pollák

Mesto    STARÁ  TURÁ

                                                             

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

Peter Blažej, nar. 1966

Michal Pollák, nar. 1960

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa 29. novembra 2017  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 18. decembra 2017

MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.11.2017