Menu

oznámenie o doručení písomností - Bielčik

Mesto    STARÁ  TURÁ


OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

 

Pavlovi Bielčikovi,  rok nar. 1972,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  12. apríla 2018 mu bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 30. apríla 2018

MsÚ Stará Turá, Publikované: 12.4.2018