Menu

oznámenie o doručení písomností

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

Monika Gráfová

Pavol Durec

Veronika Puškárová

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  7. januára 2019  im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

 

najneskôr však  do 25. januára 2019

MsÚ Stará Turá, Publikované: 7.1.2019