Samospráva

oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa 8.1.2021 mu (im) ,

bola na Mestský úrad doručená listová zásielka.

Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade,

prízemie č. dverí 118 v úradných hodinách najneskôr však do 25.1.2021.

Adresát (adresáti):


 Jozef Šimna.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 8.1.2021