Samospráva

oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že mu (im)  bola na Mestský úrad doručená listová zásielka.

Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade, prízemie č. dverí 118 v úradných hodinách.

Adresát (adresáti):

meno a priezvisko

od

do

Pavol Durec

18.6.2021

5.7.2021

Pavol Jurenka

18.6.2021

5.7.2021

MsÚ Stará Turá, Publikované: 18.6.2021