Samospráva

oznámenie o doručení písomností

 

Mesto    STARÁ  TURÁ


OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

 

Jozefovi Hrádelovi,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  23. apríla 2021 mu bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 11. mája 2021

MsÚ Stará Turá, Publikované: 23.4.2021