Menu

oznámenie o doručení písomností

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e  občanom:

 

 

 

 

Helena Valentová

Miloš Urbančík

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  9. októbra 2019 im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 28. októbra 2019

MsÚ Stará Turá, Publikované: 9.10.2019