Samospráva

oznámenie o doručení písomností

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e  občanom:

 

 

 

 

Darina Jurášová

Helena Valentová

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  3. septembra 2020 im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 21. septembra 2020

MsÚ Stará Turá, Publikované: 3.9.2020