Samospráva

oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa 4.12.2020 mu (im) ,

bola na Mestský úrad doručená listová zásielka.

Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade,

prízemie č. dverí 118 v úradných hodinách najneskôr však do 14.12.2020.

Adresát (adresáti):


 Nikola Miklášová.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 7.12.2020