Menu

oznámenie o doručení písomností

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

 

 

 

Andrejovi Mikušovi

Pavlovi Durcovi

Antonovi Chudíkovi

Martinovi Rapantovi

 

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  6. augusta 2019 im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 23. augusta 2019

MsÚ Stará Turá, Publikované: 6.8.2019