Menu

oznámenie o doručení písomností

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

 

 

Petrovi Vaculkovi

Rudolfovi Vašekovi

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  2. apríla 2019 im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

   

najneskôr však  do 18. apríla 2019

MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.4.2019