Menu

oznámenie o doručení písomnosti


Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa 15.1.2020 mu (im) ,

bola na Mestský úrad doručená listová zásielka.

Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade,

prízemie č. dverí 118 v úradných hodinách najneskôr však do 3.2.2020.

Adresát (adresáti):

Helena Valentová.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 15.1.2020