Menu

oznámenie o doručení písomností

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  5. novembra 2019  boli na Mestský úrad  Stará Turá doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118  v úradných  hodinách:

 

 

Ján Allina

Ján Medňanský

Dušan Žolna

Helena Valentová

 

najneskôr však  do 22. novembra 2019


Dušan Žolna

 

najneskôr však  do 20. novembra 2019

MsÚ Stará Turá, Publikované: 5.11.2019