Menu

oznámenie o doručení písomnosti

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ


 Mesto Stará Turá týmto

  

o z n a m u j e

 
 

občanom s trvalým pobytom mesto  STARÁ TURÁ, že dňa  10. mája 2019  im  bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2 , prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

 

najneskôr však  do  28. mája 2019.

 

 

 Adresát:

 

Miroslava Dunajčíková

MsÚ Stará Turá, Publikované: 10.5.2019