Samospráva

Oznámenie o doručení písomností

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

o z n a m u j e  občanom:

 

 

Bohdan Verliienko

 

 

trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

že dňa  28. novembra 2022 im bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 16. decembra 2022

MsÚ Stará Turá, Publikované: 28.11.2022
Nastavenia cookies