Samospráva

Oznámenie o doručení písomností

Mesto    STARÁ  TURÁ


OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

o z n a m u j e

 

 

Erike Orgoníkovej,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  15. novembra 2022 jej bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 2. decembra 2022

MsÚ Stará Turá, Publikované: 15.11.2022
Nastavenia cookies