Menu

oznámenie o doručení písomnosti

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

 

občanom s trvalým pobytom mesto  STARÁ TURÁ, že dňa  15. apríla 2019  im  bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2 , prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do  3. mája 2019.

 Adresát:

Vladimír Valenta