Menu

oznámenie o doručení písomností

Mesto    STARÁ  TURÁ


OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

 

o z n a m u j e

 

 

 

Patrícii Psotnej,     trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  2. augusta 2019 jej bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr však  do 20. augusta 2019

MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.8.2019