Menu

oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomností

Mesto Stará Turá týmto oznamuje,

občanovi (občanom) s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa 24.10.2019 mu (im) ,

bola na Mestský úrad doručená listová zásielka.

Uvedenú listovú zásielku si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade,

prízemie č. dverí 118 v úradných hodinách najneskôr však do 11.11.2019.

Adresát (adresáti):

Radoslav Ištok.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 24.10.2019