Samospráva

Oznámenie o doručení písomností

 

Mesto    STARÁ  TURÁ


OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

 

Mesto Stará Turá v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

o z n a m u j e

 

 

Samuelovi Chudému,   trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  10. júna 2022 mu bolo na Mestský úrad  doručené  oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedené písomnosti (zásielky) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP ½, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

   

najneskôr  do 28. júna 2022

MsÚ Stará Turá, Publikované: 10.6.2022
Nastavenia cookies