Menu

oznámenie o doručení písomnosti

 

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 
Mesto Stará Turá týmto

  

o z n a m u j e

 

 Andrei Kolárovej, trvale bytom mesto  STARÁ TURÁ,

 

že dňa  21. decembra 2018

 

jej bolo na Mestský úrad  doručené oznámenie o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

  

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá,

 

SNP 1/2, prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách 

 

    

 

najneskôr však  do 21. januára 2019.

 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 21.12.2018 | Aktualizácia: 21.12.2018