Menu

oznámenie o doručení písomnosti

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

 

 

Mesto Stará Turá týmto

 

o z n a m u j e

 

občanom s trvalým pobytom mesto Stará Turá, že dňa  26. júla 2018  boli na Mestský úrad  Stará Turá

doručené oznámenia o doručení písomnosti (poštovej zásielky).

 

            Uvedenú písomnosť (zásielku) si možno vyzdvihnúť na Mestskom úrade Stará  Turá, SNP 1/2,

prízemie, č. dverí 118   v úradných  hodinách.

 

Adresát:

 

Roman Bielčik

Ivan Buno

Tomáš Ides

 

najneskôr však  do 13.8.2018