Menu

Oznam - nájomná zmluva za hrobové miesto a poplatok za nájom


 OZNAM

Žiadame občanov,ktorí ešte neuzatvorili nájomnú zmluvu a nezaplatili poplatok za nájom hrobového
miesta
pre svojich pozostalých na obidvoch cintorínoch,
aby tak urobili vždy v stredu a vo štvrtok od 8.00 do 16.00 h
v
Dome smútku v Starej Turej.