Menu

Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Stará Turá

Dňa 12.05.2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť o dotáciu k výzve číslo V. Prezídia Policajného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Účelom výzvy je podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa §2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorú zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových) a zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na miestnych komunikáciách mesta.

Celkové rozpočtové náklady v eurách: 16 422,48 Eur

Výška požadovanej dotácie v eurách: 15 601,36 Eur

Vlastné zdroje financovania projektu v eurách: 821,12 Eur

V projekte sú navrhované nasledovné aktivity:

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti motorových i nemotorových účastníkov cestnej premávky a zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na miestnych komunikáciách mesta. Mestom prechádza frekventovaná komunikácia II. triedy č. 581– Ul. Mýtna a Ul. Husitská, ktorá slúži ako hlavný dopravný koridor v smere Nové Mesto nad Váhom (diaľnica E75 a cesta I. triedy č. 61) – Senica a Česká republika. Túto komunikáciu križujú miestne komunikácie- Ul. Gen. M. R. Štefánika (s pokračovaním na Dibrovovu ulicu), Ul. SNP (s pokračovaním na Jiráskovu ulicu) a Hurbanova ulica. Na priechodoch pre chodcov na miestnych komunikáciách Ul. Gen. M. R. Štefánika a Ul. Hurbanovej dochádza často ku kolíznym situáciám automobilov s chodcami. Mesto Stará Turá považuje za nutné zabezpečiť bezpečnosť chodcov na týchto konkrétnych priechodoch, ktoré sú využívané najmä v skorých ranných hodinách a vo večerných hodinách chodcami cestou do práce a do školy. Priechod na Ul. Hurbanovej je zároveň v blízkosti evanjelického kostola a Polikliniky a používajú ho i ľudia starší a chorí, ktorí vzhľadom k blízkosti priechodu s hlavnou cestou sú oveľa viac ohrození.

Hlavnou aktivitou projektu je osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov na dvoch problémových úsekoch: na komunikáciách Ul. Gen. M. R. Štefánika a Ul. Hurbanovej v dotyku s  frekventovanými križovatkami s  komunikáciou II. triedy č. 581– Ul. Mýtnou a Ul. Husitskou, kde budú osadené 4 ks stožiarov  SKV - P 6,5 m opatrené reflexným označením. Na každý stožiar bude osadené LED svietidlo Typ OP1 vrátane pripojovacieho a montážneho materiálu. Súčasťou dodávky budú: 4 ks puzdrový základ pre stožiar, 4 ks základový rošt, 4ks stožiarová svorkovnica, elektroinštalačný materiál vrátane montáže a výkopov pre uloženie káblov.

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.7.2017 | Aktualizácia: 10.7.2017