Oslava 100. výročia Masarykovej meštianskej školy

 


Rok 2022 je pre Starú Turú rokom viacerých významných výročí. Jedným z nich je 100. výročie založenia prvej meštianskej Masarykovej školy. Pri tejto príležitosti sa 7. júna konal slávnostný program v Dome kultúry Javorina, na ktorý boli pozvaní bývalí kolegovia zo škôl pôsobiacich v meste – ZŠ, ZUŠ a MŠ. Programom, ktorí pripravili  učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy a Základnej školy v Starej Turej, sme im chceli vyjadriť vďaku za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania staroturianskych detí. Naše pozvanie prijali aj ďalší významní hostia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne.  

Počas programu nás prostredníctvom videoprojekcie sprevádzali fotografie z obdobia od vzniku budovy až po súčasnosť a vyvolali množstvo spomienok. Súčasťou programu bol aj prierez histórie a úspechov školy, s ktorým nás oboznámili žiaci hovoreným slovom, hudbou alebo tancom. V budove „Meštianky“ od jej založenia pôsobili viaceré vzdelávacie inštitúcie – Meštianska kola, Odborné učilište, Základná deväťročná škola, Základná škola či Stredná všeobecnovzdelávacia škola. V súčasnosti je budova sídlom Základnej umeleckej školy.  

Prítomných pedagógov a hostí pozdravil aj primátor mesta. Všetkým učiteľom – prítomným i tým, ktorí sa osobne zúčastniť nemohli - úprimne poďakoval za ich obetavosť, trpezlivosť, tvorivosť  a dosiahnuté úspechy pri výchove viacerých generácií detí a žiakov nášho mesta. V závere umocnil toto poďakovanie kyticou kvetov, ktorú odovzdal  súčasnej riaditeľke Základnej školy Mgr. Jane Koštialovej a zaželal všetkým veľa síl do ďalšej práce.

V príhovore zástupcu Ministerstva školstva SR Mgr. Martina Kríža odzneli uznanlivé slová venované prednostiam a morálnym hodnotám T.G. Masaryka. Jeho odkazom pre Starú Turú bolo, aby svoje deti a žiakov vychovávali práve v duchu týchto hodnôt, aby ich učili pre život v spoločnosti.

Program pokračoval prehliadkou budovy školy, kde hostí  hudbou privítala  a sprevádzala ľudová hudba „Polún“ so svojimi kopaničiarskymi ľudovými piesňami a žiaci hudobného odboru. Súčasťou prehliadky bol aj odborný výklad o histórii vzniku prvej meštianskej školy, ktorý prezentoval prítomným historik Juraj Krištofík.  

Záverom zaželajme našej storočnej dáme nech sú aj naďalej pod jej strechou vychovávané ďalšie úspešné generácie detí.

Publikované: 28.6.2022 | Aktualizácia: 28.6.2022
Nastavenia cookies