Menu

Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej

Dňa 17. 07. 2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výzvu  číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účelom výzvy je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme dňa 28.8.2017 odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej“

Na  projekt bolo možné požiadať o dotáciu do 30 000 € so spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov.

Hasičská zbrojnica v Starej Turej  bola postavená ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia  a jej vybavenie či už materiálne alebo technické bolo v tej dobe  na vysokej úrovni, k čomu v tej dobe značne finančne prispel i koncernový podnik  Chirana.  V roku 2015 sme dostali od MV SR do výpožičky protipovodňový vozík a TATRU 815. Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby táto technika i ostatné vybavenie bolo uschovávaná v budove, ktorá spĺňa primerané podmienky. Je nutná rekonštrukcia a modernizácia celej budovy. Nevyhnutnou investíciou je výmena okien, vchodových dverí na budove,  roletových zateplených garážových brán. Oprava budovy prispeje k dosiahnutiu zvýšenia ochrany pred požiarmi a zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností budovy.

Oprava zbrojnice je v súlade so strategickým dokumentom mesta PHSR odsúhlaseného mestským zastupiteľstvom pre roky 2016 – 2022 dňa 2.11.2015 uznesením č. 21 – XII/2015 a s právnymi predpismi v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom je nielen ochrana života, majetku občanov ale i  ochrana verejných priestranstiev mesta. Mesto ako vlastník budovy  každoročne vyčleňuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na údržbu a prevádzku  spomínanej budovy, ale budova si vyžaduje zásadnú finančnú investíciu, preto podávame žiadosť o dotáciu.

 

Našej žiadosti bolo vyhovené rozhodnutím zo dňa 22.1.2018 a dotácia vo výške 28 724,66 €  bola poskytnutá dňa 1.8.2018. V zmysle Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-01477-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola oprava a údržba hasičskej zbrojnice ukončená a finančné prostriedky zúčtované do 31.12.2018.

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.9.2017 | Aktualizácia: 25.10.2018