Menu

Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline

 

Dňa 17. 07. 2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výzvu  číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účelom výzvy bola podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme dňa 28.8.2017 odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline“.

 Na  projekt bolo možné požiadať o dotáciu do 30 000 € so spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov.

Hasičská zbrojnica v miestnej časti Drgoňova Dolina  bola postavená  v šesťdesiatych  rokoch minulého storočia a bola daná do užívania v roku 1964.  Nakoľko do dnešnej doby neprešla žiadnou rekonštrukciou, jej vybavenie či už materiálne alebo technické bolo nevyhnutné obnoviť.  Najdôležitejšou opravou bola oprava strechy  - výmena  latovania krytiny, na streche boli dva rôzne druhy krytiny - betónová a z pálenej hliny. Išlo o havarijný stav. Ďaľšou nevyhnutnou opravou bola výmena okien a obnova toaliet. Tieto boli v pôdnom stave od vybudovania hasičskej zbrojnice a po viac ako 50 ročnej prevádzke bola nutná ich rekonštrukcia z dôvodu opotrebenia, náročnej údržby a zastaralosti. Oprava bola spojená s výmenou rozvodov vody a s výmenou odpadov na toaletách.

Oprava zbrojnice je v súlade so strategickým dokumentom mesta PHSR odsúhlaseného mestským zastupiteľstvom pre roky 2016 – 2022 dňa 2.11.2015 uznesením č. 21 – XII/2015 a s právnymi predpismi v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom je nielen ochrana života, majetku občanov ale i  ochrana verejných priestranstiev mesta. Opravou sme zvýšili energetickú hospodárnosť budovy zlepšením tepelno izolačných vlastností budovy. DHZM má vo svojom užívaní IVECO Daily. Ďalej sme požiadali o pridelenie hasičskej techniky a to o protipovodňový vozík, ktorý nám bol 19.10.2018 odovzdaný. Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby táto technika bola uschovávaná v budove, ktorá spĺňa primerané podmienky.

Našej žiadosti bolo vyhovené rozhodnutím zo dňa 22.1.2018 a dotácia vo výške 28 472,96 €  bola poskytnutá dňa 27.7.2018. V zmysle Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-01469-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola oprava a údržba hasičskej zbrojnice ukončená v prvom týždni mesiaca november a finančné prostriedky budú zúčtované do 31.12.2018.

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.9.2017 | Aktualizácia: 25.10.2018