Menu

Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline

Dňa 17. 07. 2017 zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky výzvu  číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účelom výzvy je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme dňa 28.8.2017 odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Drgoňovej Doline“

 Na  projekt bolo možné požiadať o dotáciu do 30 000 € so spolufinancovaním vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov.

Hasičská zbrojnica v miestnej časti Drgoňova Dolina  bola postavená  v šesťdesiatych  rokoch minulého storočia a bola daná do užívania v roku 1964.  Nakoľko do dnešnej doby neprešla žiadnou rekonštrukciou, jej vybavenie či už materiálne alebo technické je nevyhnutné obnoviť.  Najnevyhnutnejšou opravou je oprava strechy  - výmena  latovania krytiny (strešná krytina nebola v čase výstavby nová - bola položená už použitá krytina), na streche sa nachádzajú dva rôzne druhy krytiny - betónová a z pálenej hliny. Betónová krytina sa postupne rozpadá, takže sa potom krytina samovoľne zosúva po streche. Je stále zložitejšie zohnať takúto krytinu na údržbu strechy, nakoľko sa už nevyrába, a niektoré časti strechy - napr. pri hrebeni z betónovej krytiny sa ani nedajú nahradiť nakoľko sú jednotlivé diely spojené cementovou maltou a preto sú niektoré časti opravované len vložením plechov. Strechu treba neustále kontrolovať (nie len napr. po silnom vetre alebo daždi) a udržiavať ju v takom stave, aby nezatekala, čím by sa poškodil aj krov. Ide o havarijný stav. Ďaľšou nevyhnutnou opravou je výmena okien.

Okná boli osadené pri výstavbe zbrojnice (čiže majú viac ako 50 rokov), niektoré z nich sa nedajú dobre zatvárať, nehovoriac o tom, že už nespĺňajú tepelno-izolačné kritériá pre hospodárne prevádzkovanie budovy. Nevyhnutná je i obnova toaliet. Tieto sú v pôdnom stave od vybudovania hasičskej zbrojnice a po viac ako 50 ročnej prevádzke je nutná ich rekonštrukcia z dôvodu opotrebenia, náročnej údržby a zastaralosti. Oprava je spojená s výmenou rozvodov vody a s výmenou odpadov na toaletách.

Oprava zbrojnice je v súlade so strategickým dokumentom mesta PHSR odsúhlaseného mestským zastupiteľstvom pre roky 2016 – 2022 dňa 2.11.2015 uznesením č. 21 – XII/2015 a s právnymi predpismi v oblasti záchrany života, zdravia a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom je nielen ochrana života, majetku občanov ale i  ochrana verejných priestranstiev mesta. Opravou sa zabezpečí zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy zlepšením tepelno izolačných vlastností budovy. DHZM má vo svojom užívaní IVECO Daily a mesto v tomto roku požiadalo o pridelenie hasičskej techniky a to o protipovodňový vozík. Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby táto technika bola uschovávaná v budove, ktorá spĺňa primerané podmienky.

Mesto ako vlastník budovy  každoročne vyčleňuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta do údržby a prevádzky  spomínanej budovy, ale budova si vyžaduje väčšiu finančnú investíciu, preto sme podali žiadosť o dotáciu.