Menu

Oprava a údržba hasičskej zbrojnice Súš

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo výzvu  číslo VI./2018 Prezídia Hasičského a záchranného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Účelom výzvy je podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V rámci tejto výzvy sme dňa 4.4.2018 odoslali žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „ Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Súši“.

Na  projekt bolo možné požiadať o dotáciu do 30 000 € so spolufinancovaním mesta vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov. Dotácia nám bola poskytnutá vo výške 28 331,29 €, celkové náklady budú vo výške 29 823,68 €, z čoho spolufinancovanie mesta je 1 492,39 €.

Najnevyhnutnejšou opravou je oprava strechy objektu, cez ktorú zateká. Ide o havarijný stav. Ďalšou nevyhnutnou opravou je výmena okien a dverí. Okná sú v nevyhovujúcom technickom stave, nedajú sa dobre zatvárať a nespĺňajú tepelnoizolačné kritériá pre hospodárne prevádzkovanie budovy. Nevyhnutná je obnova WC a kuchynky, ktoré majú betónovú podlahu. Do týchto priestorov sa z hygienických dôvodov navrhlo zrealizovať novú dlažba a obklady. V zasadacej miestnosti, do ktorej zateká je potreba zrekonštruovať strop a položiť dlažbu. Tým sa zabezpečí zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností. 

 

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 25.10.2018 | Aktualizácia: 25.10.2018