Menu

Odstránenie stavebných bariér v Základnej škole na Hurbanovej ulici č. 128/25 v Starej Turej

Dňa 25. 05. 2017 predložilo Mesto Stará Turá žiadosť poskytnutie účelových finančných prostriedkov, ktoré vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 300 000,- € na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných školách,  v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl).

Oblasťou podpory je zlepšovanie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. Podpora je zameraná na zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách a v špeciálnych školách okrem špeciálnych materských škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov.


Celkové náklady na projekt:                                14 388,00 €
Žiadaná výška z MŠVVaŠ SR:                             13 668,60 €
Spoluúčasť na projekte z vlastných zdrojov:         719,40 €


V projekte sú navrhované nasledovné aktivity:

Predmetom projektu je odstránenie stavebných bariér v Základnej škole Hurbanova 128/25 v Starej Turej,  uľahčenie prístupu osobám so zdravotným postihnutím do školských priestorov, bezbariérová úprava školského prostredia a zabezpečenie bezpečného pohybu v školských priestoroch handicapovaným  žiakom.  Do výchovno-vzdelávací procesu v škole sú začlenení žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným postihnutím, ktorí majú obmedzenú schopnosť pohybu a potrebujú sa bezpečne pohybovať v priestoroch školy. Problémom je najmä prístup z prízemia na 1. poschodie, kde sa nachádzajú odborné učebne, knižnica, jedáleň a zborovňa.

Pretože zborovňa školy je takisto situovaná na 1. poschodí, vďaka bezbariérovej úprave môžu osobne navštíviť vyučujúcich aj rodičia, členovia Rady školy s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Odstránenie stavebných bariér bude prevedené osadením šikmej schodiskovej plošiny v priestore dvojramenného schodiska situovaného najbližšie k hlavnému vstupu, ktoré vedie k zborovni a jedálni na 1. poschodí. Šikmá schodisková plošina sa bude pohybovať po dráhe v tvare zábradlia. Po použití sa plošina zloží a nebude prekážať na schodisku, ktoré využívajú najmä pedagógovia a rodičia pri návšteve vyučujúcich. Ku plošine bude zabezpečený elektrický prívod pre napájanie.

Realizáciou projektu sa zabezpečí bezpečný pohyb žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej budove, sprístupnia sa školské priestory na poschodí, handicapovaným deťom sa vytvoria adekvátne podmienky na vzdelávanie, zvýši sa ich „prepravné“ pohodlie a uľahčí sa práca pedagógom školy a zákonným zástupcom detí, ktorí svoje deti ráno dopravujú do školy. Bezbariérovosť bude realizáciou projektu zabezpečená nielen pre potreby žiakov, ale aj pre potreby rodičov a všetkých občanov, ktorí prichádzajú do školy. Škola zabezpečí pravidelnú údržbu zariadenia a jeho kontrolu povereným zamestnancom v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Mesto Stará Turá, Publikované: 10.7.2017 | Aktualizácia: 10.7.2017