Menu

Ochrana detí pred násilím


Násilie na deťoch sa často vyskytuje v našej blízkosti. Mnohokrát však uniká našej pozornosti. Ochrana detí pred násilím by nemala byť vnímaná ako individuálne poslanie či zodpovednosť jednotlivca určitej profesie. Je potrebné, aby sa celá spoločnosť, každý jeden z nás, zapojil do boja proti násiliu a pomohol tak znížiť počet obetí a páchateľov ešte pred tým, ako sa nimi stanú.

O násilí páchanom na deťoch hovoríme vtedy, ak ide o surový, krutý, odmietavý a pre dieťa ponižujúci prístup, ktorým sa dieťaťu v závažnom rozsahu telesne alebo duševne ubližuje. Nejde o jednorazový trest, ale o opakujúce sa násilie, pre ktoré je charakteristický vysoký stupeň hrubosti, surovosti a bezohľadnosti. V rodinách okolo nás žije veľa detí, ktoré násilie v rôznej intenzite a štruktúre poznajú.

Deti majú v porovnaní s dospelými  menšiu možnosť obrany,  často sú konfrontované s násilím, ktoré je skryté, pretože sa odohráva buď v rodinnom kruhu, alebo osobami, ktoré sú rodine blízke. Na Slovensku bolo v poslednej dobe evidovaných niekoľko prípadov násilia     s tragickým koncom. Ide o prípady, ktoré sú iba špičkou ľadovca, veľká väčšina z nich nie je nikdy odhalená. Preto ide v značnej miere o skrytý problém, jeho skutočný rozsah nebude nikdy presne známy. V súčasnosti je násilie páchané na deťoch považované za veľmi vážny spoločenský problém.

Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že násilie v rodine je súkromnou záležitosťou, ktoré sa má riešiť doma. Vytrvalý kultúrno - spoločenský tlak vyniesol násilie spoza dverí domácností do verejného priestoru. Domáce násilie je však trestným činom a jeho ukrývanie za zatvorené dvere umožňuje páchateľovi pokračovať a spôsobiť ďalšie fyzické  a emocionálne traumy. Ak sa s tým nič neurobí, násilie sa zvyčajne eskaluje, čo môže viesť   k vážnym zraneniam s trvalými následkami, prípadne až smrti... Veľa detí trpí roky. Často preto, lebo majú pocit, že tak je to normálne, že si to zaslúžili. Násilie si nezaslúži nikto, neexistuje na to ospravedlnenie! Rodina je pre vývoj a život človeka nenahraditeľná. Tu by malo byť dieťa v bezpečí, zažívať radosť zo života a lásku rodičov. Niektorí rodičia si neuvedomujú, že dieťa je na nich odkázané, a čo je najhoršie, že existujú rodičia, ktorí túto odkázanosť dieťaťa zneužívajú, často veľmi krutým spôsobom.

Slovenská republika sa ako členský štát EÚ zaviazala dodržiavať východiskové dokumenty ochrany detí: Dohovor o právach dieťaťa/ ochrana pred všetkými formami násilia, ochrana pred telesnými trestami, Dohovor rady EÚ o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. Všeobecný komentár č. 13 Výboru OSN pre práva dieťaťa definuje násilie ako „všetky formy telesného alebo duševného násilia, ubližovania, zneužívania, zanedbávania alebo nedbanlivého zaobchádzania, trýznenia alebo vykorisťovania, vrátane sexuálneho zneužívania“. Násilie na deťoch je zjavným porušovaním ľudských práv a vážnym zásahom do ľudskej dôstojnosti a integrity dieťaťa.

V rámci implementácie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím je kľúčové rozvíjať systém koordinácie ochrany detí na regionálnej úrovni s dôrazom na posilňovanie prevencie porušovania práv dieťaťa, kontinuálneho vzdelávania ako aj zvyšovanie citlivosti a informovanosti verejnosti k problematike násilia na deťoch. Každý z nás nesie istý diel zodpovednosti za ochranu detí. Prípadné zlyhanie môže mať vážne následky. V prípade koordinovaného postupu sa nielen znižuje riziko zlyhania, ale zároveň sa zvyšuje pocit istoty a ochrany profesionálov, ako aj odolnosť voči tlaku tretích osôb, neraz spojeného s agresivitou a vyhrážaním. Interaktívna a flexibilná medzirezortná spolupráca pomáha chrániť život, zdravie a všestranný vývin detí.

Mali by sme si uvedomiť, že dieťa nie je malý dospelý, ktorý si poradí sám, ale ľudská bytosť vo vývoji, ktorá si zaslúži našu dôveru, ochranu a pomoc. Je nevyhnutné vždy konať   v najlepšom záujme dieťaťa. Pre zmiernenie negatívneho dopadu násilia na dieťa a eskaláciu sprievodných problémov je kľúčová rýchlosť intervencie. Len tak ochránime detské obete pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním a pomstou.

Ak je podozrenie, že dieťa je ohrozené násilím, je nevyhnutné toto podozrenie bezodkladne ohlásiť orgánom činným v trestnom konaní /polícia, prokuratúra/ alebo sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V prípade porušovania práv dieťaťa vyplýva oznamovacia povinnosť pre každého občana z § 7 ods. 1 Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Neoznámenie prípadov týrania a sexuálneho zneužívania môže byť kvalifikované ako trestný čin podľa § 340 ods. 1 Trestného zákona, s trestom odňatia slobody až na tri roky.

Výskumy potvrdzujú, že deti, ktoré sú svedkami násilia v rodine alebo sú samé tzv. obzvlášť zraniteľnou obeťou (§2 písm. c) Zákona č.274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov), si traumatické stresy nesú so sebou celý život. Často to vedie k ťažkým depresiám, ktoré môžu skončiť samovražednými sklonmi. Majú pocit, že sa nedá nikomu dôverovať, mávajú problémy s alkoholom alebo s inými návykovými látkami, dokonca v dospelosti môžu sami páchať násilie voči svojim partnerom a deťom.
Zodpovednosť za prevenciu a riešenie násilia na deťoch sa musí stať vecou všetkých dospelých. Týranie, zneužívanie, zanedbávanie, šikanovanie ... sú všade tam, kde sú ľudia ľahostajní, nevšímaví a bojazliví.
Odsúdenie postojov ospravedlňujúcich násilie, podpora rodovej rovnosti a dodržiavanie ľudských práv, vštepovanie zásad nenásilného riešenia konfliktov sú drobné kroky vedúce k veľkému výsledku. Podporovať boj proti všetkým formám násilia na deťoch, vzdelávať a vychovávať spoločnosť k rešpektujúcim a rovnocenným medziľudským vzťahom je dlhodobou investíciou, ktorá eliminuje straty na zdraví a na životoch.

Deti potrebujú náš rešpekt, dôveru a pomoc.
Každé dieťa bez rozdielu si zaslúži mať šťastné detstvo.
Ak zo šťastných detí vyrastú spokojní dospelí, bude taká aj naša budúcnosť...


 
PhDr. Martina Koreňová
koordinátorka ochrany detí pred násilím
okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hviezdoslavova 40
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Email: Martina.Korenova@upsvr.gov.sk
Tel: +421 32 2442 626
       +421 918 699 835
www.detstvobeznasilia.gov.sk
www.facebook.com/NKSpreRPNnD

PhDr. Martina Koreňová, koordinátorka ochrany detí pred násilím, Publikované: 5.6.2018 | Aktualizácia: 11.6.2018