Obchodná verejná súťaž - stavba dielní bez súp. č. a pozemok parc. č. 612 - 1 kolo

 

Mesto Stará Turá Ul. SNP č. 1/2,  916 01 Stará Turá, IČO 00312002  podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa, za podmienok zverejnených v prílohe.

 Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku mesta Stará Turá,

a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

- pozemok parc. č. 612 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 624 m2

- stavba dielní bez súpisného čísla, postavená na pozemku parc. č. 612

zapísaného na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na LV č. 1 v podiele 1/1, a tiež rozostavaný objekt „Nadstavba SPŠE Stará Turá“, t. j.  nadstavba dielní z nezávislej nosnej konštrukcie.

(Poznámka : nosná konštrukcia nadstavby je postavená čiastočne aj na pozemkoch parc. č. 613/2 a 613/3, ktoré však budú predmetom prevodu až po zameraní skutočného vyhotovenia stavby po zrealizovanej prestavbe a vyhotovení geometrického plánu. Dovtedy vyhlasovateľ zabezpečí iný vzťah k pozemkom pre účely územného a stavebného konania).

 Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. Účastník musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú k dispozícii na úradnej tabuli mesta Stará Turá a webovom sídle mesta Stará Turá http://www.staratura.sk/.

Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať najneskôr 5 pracovných dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov. Kontakt v prípade záujmu o obhliadku: Lenka Galbavá, oddelenie ekonomiky a majetku mesta, tel.: 032/7461631, 0918 711830, e-mail: lenka.galbava@staratura.sk.

Súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou v termíne do 10.08.2020 do 12,00 hod.  na adresu:  Mestský úrad ul. SNP 1/2, Stará Turá s označením „Obchodná verejná súťaž – nehnuteľnosti, NEOTVÁRAŤ“.

 

 

 

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.6.2020 | Aktualizácia: 29.3.2022
Nastavenia cookies