Menu

Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na II. poschodí Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 121 (rozloha 11,4 m²)


Dom kultúry Javorina Stará Turá, Ul. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá,

 IČO: 36130125

zastúpený riaditeľkou Bc. Evou Adámkovou

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

 

Dom kultúry Javorina Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej súťaži na prenájom nebytové na 2. poschodí  Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 121 o rozlohe 11,4 m².

Nebytový priestor nie je zariadený. Spotreba energií (teplo, voda, el. energia) bude hradená zálohovo mesačne a stanovená bude podielom  podlahovej plochy priestoru k celkovej podlahovej ploche  budovy a spotrebovaným množstvám energií.

Doba nájmu od 1.11. 2017

Výber záujemcu sa uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže.


Podmienky pre uchádzačov:

  • cena nájmu bez energií za 1 m²/rok nebytového priestoru o rozlohe 11,4 m² je stanovená  v minimálnej výške 23,-€/m²
  • záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči Domu kultúry Javorina Stará Turá

 

Podmienky súťaže:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb)
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri prenájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • výpis z obchodného registra, alebo iného registra (v prípade právnických osôb), nie starší ako 3 mesiace
  • cenovú ponuku prenájmu
  • podnikateľský zámer
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 
Návrh do súťaže predkladá účastník v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a označením


              „Neotvárať – verejná obchodná súťaž  Dom kultúry Javorina – miestnosť č. 121“


Na adresu: Dom kultúry Javorina, M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá

Posledný deň doručenia návrhov je 25. 10. 2017 o 14.00 hod. Na návrhy doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Bližšie informácie na tel. čísle 032/7763366.

Riadne doručené návrhy vyhodnotí výberová komisia.

 

Upozornenie:
Dom kultúry Javorina Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verejnej súťaže bez určenia dôvodu.Bc. Eva Adámková
riaditeľka DK Javorina

 

DK Javorina, Publikované: 6.10.2017 | Aktualizácia: 6.10.2017