Menu

Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na II. poschodí Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 105 (rozloha 36,4 m²)

Dom kultúry Javorina Stará Turá, Ul. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá,

 IČO: 36130125

zastúpený riaditeľkou Bc. Evou Adámkovou

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

Dom kultúry Javorina Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej súťaži na prenájom nebytové na 2. poschodí  Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 105 o rozlohe 36,4 m².
Nebytový priestor nie je zariadený. Spotreba energií (teplo, voda, el. energia) bude hradená zálohovo mesačne a stanovená bude podielom  podlahovej plochy priestoru k celkovej podlahovej ploche  budovy a spotrebovaným množstvám energií.

Doba nájmu od 15. 9. 2017.

Výber záujemcu sa uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky pre uchádzačov:

  • cena nájmu bez energií za 1 m²/rok nebytového priestoru o rozlohe 36,4 m² je stanovená  v minimálnej výške 23,- €/m²
  • záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči Domu kultúry Javorina Stará Turá

Podmienky súťaže:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb)
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri prenájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • výpis z obchodného registra, alebo iného registra (v prípade právnických osôb), nie starší ako 3 mesiace
  • cenovú ponuku prenájmu
  • podnikateľský zámer
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

Návrh do súťaže predkladá účastník v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a označením

 „Neotvárať – verejná obchodná súťaž  Dom kultúry Javorina – miestnosť č. 105“

 

na adresu: Dom kultúry Javorina, M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá.

Posledný deň doručenia návrhov je 5. 9. 2017 o 14.00 hod. Na návrhy doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Bližšie informácie na tel. čísle 032 7763366.

Riadne doručené návrhy vyhodnotí výberová komisia.


Upozornenie:
Dom kultúry Javorina Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verejnej súťaže bez určenia dôvodu.

 

Bc. Eva Adámková
riaditeľka DK Javorina

 

DK Javorina, Publikované: 10.8.2017 | Aktualizácia: 10.8.2017