Menu

Obchodná verejná súťaž - nebytové priestory na I. poschodí Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 79 (rozloha 23,9 m²)

 Dom kultúry Javorina Stará Turá, Ul. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá,

 IČO: 36130125
zastúpený riaditeľkou Bc. Evou Adámkovou
vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

 

Dom kultúry Javorina Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej súťaži na prenájom nebytový priestor na 1.poschodí  Domu kultúry Javorina – miestnosť č. 79 o rozlohe 23,9 m².

Nebytový priestor nie je zariadený. Spotreba energií (teplo, voda, el. energia) bude hradená zálohovo mesačne a stanovená bude podielom  podlahovej plochy priestoru k celkovej podlahovej ploche  budovy a spotrebovaným množstvám energií.

Doba nájmu od 1. 7. 2019

Výber záujemcu sa uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže.
 

Podmienky pre uchádzačov:

  • cena nájmu bez energií za 1 m²/rok nebytového priestoru o rozlohe 23,9 m² je stanovená  v minimálnej výške 23,- €/m²
  • záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči Domu kultúry Javorina Stará Turá

 
Podmienky súťaže:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb)
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri prenájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • výpis z obchodného registra, alebo iného registra (v prípade právnických osôb), nie starší ako 3 mesiace
  • cenovú ponuku prenájmu
  • podnikateľský zámer
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 

Návrh do súťaže predkladá účastník v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a označením 

„Neotvárať – verejná obchodná súťaž  Dom kultúry Javorina – miestnosť č. 79“ 

Na adresu: Dom kultúry Javorina, M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá


Posledný deň doručenia návrhov je 20. 6. 2019 o 14.00 hod.
Na návrhy doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 032/7763366

Riadne doručené návrhy vyhodnotí výberová komisia.
 

Upozornenie:
Dom kultúry Javorina Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verejnej súťaže bez určenia dôvodu.

 

Bc. Eva Adámková, riaditeľka DK Javorina
Stará Turá, 3. 6. 2019

 

DK Javorina, Publikované: 3.6.2019 | Aktualizácia: 3.6.2019