Samospráva

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá