Menu

Návrh VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.