Menu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019


 1. Kontrola VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok

 2. Kontrola súladu smernice č.6/2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných podľa zákona č.307/2014
  Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s novým zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej  činnosti

 3. Kontrola vedenia evidencie pracovného času v Materskej škole Stará Turá

 4. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022

 5. Vyhodnotenie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

 6. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

 7. Ostatná kontrolná činnosť:
 •   ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva
 •   kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci s príslušnou komisiou  MsÚ

 

Ing. Helena Maťková, hlavná kontrolórka, Publikované: 4.6.2019