Menu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2020

 

 1. Kontrola naviac prác pri projekte znižovanie  energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hurbanova 153
   
 2. Kontrola bežných výdavkov Domu kultúry Javorina so zameraním na mzdové výdavky zamestnancov na trvalý pracovný pomer v r. 2019

 3. Kontrola nakladania s pohľadávkami mesta staršími ako tri roky v roku 2019

 4. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2019

 5. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019

 6. Vyhodnotenie plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

 7. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zákona č 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov  protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 8. Ostatná kontrolná činnosť:
 • ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva
 • kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci s príslušnou komisiou  MsÚ

 

Ing. Helena Maťková, hlavná kontrolórka, Publikované: 28.11.2019