Menu

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018

 1. Kontrola správnosti výsledku hospodárenia a inventarizácie vlastného imania za rok 2016 v Materskej škole Stará Turá

 2. Kontrola správnosti výsledku hospodárenia a inventarizácie vlastného imania za roky 2012 až  2016 v Centre voľného času  Stará Turá

 3. Kontrola účtovania na majetkových účtoch  príspevkovej organizácie Dom kultúry Javorina  Stará Turá v roku 2017

 4. Vypracovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2017

 5. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017
   
 6. Plnenie úloh vyplývajúcich HK zo zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 7. Ostatná kontrolná činnosť:
 • ostatné kontroly podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva
 • kontroly  opodstatnenosti vyraďovania majetku mesta v spolupráci s príslušnou komisiou  MsÚ


________________________________________________________________
Zverejnené v obci  29. novembra 2017

 

Ing. Helena Maťková, hlavná kontrolórka, Publikované: 29.11.2017