Menu

Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky

Projekt bol realizovaný v rámci projektu „Načo chodiť pešky- keď môžu byť bežky", ktorý podalo občianske združenie „Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina" (KR-MAS) v spolupráci s MAS Horňácko a Ostrožsko.


Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti nášho prihraničného regiónu prostredníctvom posilnenia jeho športovo-rekreačného potenciálu vytrasovaním a vyznačením bežkárskych trás.
Predmetom projektu je rozšírenie turistiky o zimnú turistiku, a to vyznačením bežkárskych trás v území. Pri značení jednotlivých trás prihliadali koordinátori projektu predovšetkým na odporúčania aktívnych bežkárov a športových nadšencov. Návrh značenia prebehol pod záštitou organizácie Klub slovenských turistov, ktorá je oprávnená vyznačovať oficiálne trasy v teréne. Vyrobené boli propagačné materiály s mapou so zaznačenými bežkárskymi trasami, ktorá bude distribuovaná medzi partnermi a subjektmi participujúcimi na rozvoji regiónu a podpore cestovného ruchu.


Tento projekt bol realizovaný vďaka získaniu nenávratného finančného príspevku z Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.

Celková výška výdavkov: 24 402,45 EUR
Výška dotácie: 24 402,45 EUR

Začiatok realizácie projektu: 02/2011
Skončenie realizácie projektu: 01/2012

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.9.2017