Menu

Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova

Predmetom projektu bolo vybudovanie dvoch stavebných objektov:

01 Športové ihrisko
Je situované na mieste pôvodného športového ihriska s rozmermi 20 x 10 m, ktoré prešlo kompletnou rekonštrukciou. Pôvodný povrch ihriska bol odstránený. Plocha pre nové športové ihrisko bola upravená a oddrenážovaná drenážkami zaústenými do revíznych šácht. Následne boli realizované výkopové práce pre založenie pätiek pre stĺpy oplotenia a betonáž pätiek. Na oddrenážovanú plochu bolo zrealizované podložie z drveného kameniva. Na takto pripravenú a zhutnenú plochu bola položená pružná priepustná podložka a následne položená guma- TARTAN v požadovanom farebnom prevedení. Po celom obvode športového ihriska boli osadené betónové obrubníky, sklolaminátové mantinely vysoké 1 m a ochranná sieť vysoká 3 m.

02 Detské ihrisko
Rekonštruované detské ihrisko je situované na tom istom mieste ako pôvodné. Má oválny tvar a obsahuje 5 herných prvkov a zostáv z tvrdého dreva- agátu. Najväčším prvkom je lanovka v strede oválu. Obsahuje dve štartovacie stanice s naklonenou plošinou, medzi ktorými je napnuté lano s pojazdným vozíkom s pryžovým sedákom. Na jednej strane sú umiestnené dve zostavy: „Paraván" má charakter lezeckej steny s bočnými rebríkmi a druhá „Plnofúz" je kombináciou šmykľavky s dvomi reťazovými závesnými hojdačkami. Na strane druhej je pružinová dvojhojdačka „Veverička" a malé pieskovisko s dreveným poklopom „Zásuvka". Všetky herné prvky sú na ihrisku osadené s ohľadom na bezpečnostné zóny každého z nich.

Tento projekt bol realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, podopatrenie č. 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo vďaka získania nenávratného finančného príspevku prostredníctvom KR MAS Myjava. Tento projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov EPFRV vo výške 80% a zo štátneho rozpočtu vo výške 20%.
Výberovým konaním v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol vybratý dodávateľ: CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra.

Celková výška výdavkov: 66 720,00 EUR
Výška dotácie: 51 373,41 EUR
Vlastné zdroje mesta Stará Turá: 15 346,59 EUR

Začiatok realizácie projektu: 03/2011
Skončenie realizácie projektu: 12/2011

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.9.2017