Možnosť získania finančnej podpory na rozvoj podnikania v priemysle aj službách cez Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina

KR – MAS má vyhlásenú výzvu v rámci, ktorej môžu podnikatelia predkladať svoje zámery do výzvy zameranej na Podporu podnikania a inovácií. Výzva je určená pre mikro a malé (do 50 zamestnancov) podniky.

Má charakter otvorenej výzvy, čo znamená, že žiadatelia sa môžu o dotáciu uchádzať každé 3 mesiace ku dňu uzatvárania hodnotiaceho kola, ktoré konkrétne pri tejto výzve pripadá k 11. dňu príslušného mesiaca. Najbližšie uzatváracie kolo je 11. júna, ďalšie (zrejme už posledné) 11. septembra, keďže výzva bude vyhlásená iba do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, čo v tomto prípade predstavuje 337 470 EUR.

KR – MAS každý mesiac informuje o aktuálnej disponibilnej čiastke na svojom webovom sídle. Maximálna výška dotácie je 55 000 € a intenzita pomoci 55 %. Oprávnenou aktivitou je hlavne obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest. Teda napr. nákup technológií, prevádzkových, či špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia. Oprávnené sú tiež nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie alebo s poskytovaním nových služieb, teda napr. aj gastroslužieb. Upozorňujeme však, že vytvorenie aspoň jedného pracovného miesta je podmienkou pri predložení žiadosti o príspevok s požadovanou dotáciou nad 25 000 EUR.

KR – MAS dosiaľ prijala v rámci IROP 5 podnikateľských projektov a v systéme na podnikateľské projekty zostáva 101 320,01 EUR.

Výzvu aj so všetkými prílohami nájdete na: kopaniciarskyregion.sk/vyzvy/vyhlasenie-vyzvy-irop-clld-p578-511-002-podpora-podnikania-a-inovacii/

 

 

 

KR-MAS, Myjava, Publikované: 26.3.2022 | Aktualizácia: 26.3.2022
Nastavenia cookies