Menu

Mestský úrad Stará Turá zavedie od 1. marca 2020 vo štvrtky nestránkové dni pre verejnosť

 

Mesto Stará Turá ako orgán územnej samosprávy vydáva množstvo rozhodnutí, ktoré si vyžadujú náročnejšiu prípravu, spojenú s potrebou väčšieho sústredenia, študovania viacerých podkladov, sledovania a overovania množstva skutočností, významných pre samotné rozhodovanie v konkrétnom prípade. Táto agenda má rastúcu tendenciu.

Jedná sa napr. o územné rozhodnutia a stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, pripravované na oddelení výstavby,  kedy zamestnanci potrebujú pre kvalifikované rozhodnutie vykonať medzi iným aj obhliadky v teréne a overiť, či navrhované stavebné  a technické riešenia sú v súlade s dotknutými predpismi, slovenskými technickými normami a v súlade s verejnými záujmami, chránenými  ďalšími dotknutými úradmi a inštitúciami.

Ďalej ide o rozhodnutia o sociálnej odkázanosti žiadateľov, pripravované na sociálnom oddelení  mestského úradu v súčinnosti s posudkovým lekárom, ktoré si rovnako vyžadujú overenie viacerých skutočností u žiadateľov,  napr.  ich sociálne a rodinné pomery  a aj často komplikované  zhodnotenie  viacerých faktorov v rámci posudzovania zdravotného stavu.

Vyššiu administratívnu náročnosť si vyžadujú aj viaceré rozhodnutia, pripravované v rámci daňovej a poplatkovej agendy, osobitne  napr.  rozhodnutia v rámci daňového exekučného konania, ktorými si mestský úrad  vo vlastnej réžii vymáha nedoplatky na daniach  a poplatkoch. Pri týchto rozhodnutiach  je nutné dodržať časovú následnosť jednotlivých etáp daňovej exekúcie, danú zákonom  č. 563/2009 Z.z. o daňovom poriadku.  Tieto rozhodnutia sú veľmi náročné na  kontrolu doručenia a nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti jednotlivých nadväzujúcich  druhov týchto rozhodnutí  alebo opatrení  u neplatičov (daňová exekučná výzva, rozhodnutie o daňovej exekúcii, daňový exekučný príkaz, zriadenie záložných práv, atď.).

Všetky vyššie uvedené rozhodnutia a aj ďalšiu úradnú agendu, ktorá je spojená s potrebou väčšieho sústredenia, zabezpečujú zamestnanci popri tom, že doposiaľ v každý pracovný deň vybavujú osobne aj žiadateľov, ktorí so svojimi podaniami  navštevujú úrad. Pri vybavovaní  väčšieho počtu návštevníkov  je často  problém si vyčleniť osobitný čas, v ktorom by  sa mohli  úradníci venovať len  príprave spomínaných rozhodnutí,  ako uvádzame vyššie,  často náročných na sústredenie.

V záujme optimálnej prípravy rozhodnutí, zníženia  najmä  chybovosti v týchto rozhodnutiach, a tým zvýšenia kvality služieb poskytovaných mestským úradom, je nutné prikročiť k riešeniu, ktoré je dnes už obvyklé na takmer všetkých úradoch na Slovensku a   vyčleniť nestránkový deň, v rámci ktorého je možné sa venovať len  vybavovaniu  úradnej agendy, náročnej na  sústredenie.

Bežnými stránkovými dňami na úradoch Slovenskej republiky je pondelok, streda a piatok,  utorok a štvrtok bývajú väčšinou vyčlenené  ako nestránkové dni. Keďže vedenie mesta Stará Turá chce na jednej strane zrýchliť vybavovanie agendy pre občanov, znížiť chybovosť pri vypracovávaní dokumentov a zlepšiť pracovné podmienky pre zamestnancov, ale na strane druhej zostať otvorenou samosprávou pre občanov, rozhodlo vedenie mesta o zavedení len jedného nestránkového dňa, a to štvrtok. Počas tohto dňa by sa úradníci venovali príprave rozhodnutí  a  zabezpečovaniu  administratívnej  agendy, náročnejšej na  sústredenie, resp. vykonaniu  potrebných obhliadok v teréne.

Naďalej však  budú môcť občania v ktorýkoľvek  pracovný deň (aj v nestránkový štvrtok)  odovzdať na podateľni svoje písomné žiadosti,  podania alebo vyplnené formuláre a na matričnom úrade vybavovať agendu spojenú s úmrtím občanov v katastri mesta Stará Turá a obcí Hrachovište a Vaďovce.

Nestránkový deň bude na mestskom úrade zavedený s platnosťou od 1. marca 2020.

 

JUDr. Jozef Šuchta, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ

MsÚ Stará Turá, Publikované: 3.2.2020