Menu

Mesto bez kriminality

Mestu Stará Turá bola v októbri 2018 schválená dotácia na projekt „Mesto bez kriminality“. Ide o dotáciu Ministerstva vnútra SR určenú na projekty v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018.

Zámerom projektu je poukázať na problematické a rizikové  situácie pre vekovú skupinu 10- 16 rokov a naučiť deti a mládež uvedené situácie zvládať s čo najmenšou alebo žiadnou ujmou. Cieľom projektu je minimalizovať formy negatívneho správania a iné riziká u maloletých a mladistvých. Očakávaným výsledkom je zníženie počtu rozličných foriem negatívneho správania a rôznych rizík, ktoré číhajú na danú vekovú skupinu.

Dosiahnutie cieľov a zámerov projektu je naplánované prostredníctvom realizácie týchto aktivít: 

  1. Zmapovanie možností zadováženia si drog medzi 13 – 16 ročnou mládežou v meste Stará Turá.
  2. Exkurzia žiakov 7. ročníka  (65 žiakov) do Múzea polície v Bratislave, ktoré sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska. V múzeu sa náležitá pozornosť venuje preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu. Ide o vzdelávacie podujatia zamerané na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na problém kriminality mládeže, výchovy k právnemu vedomiu a problém dopravnej výchovy a disciplíny.
  3. Ukážky práce Záchranných zložiek MV SR - Prevencia kriminality s cieľom jej predchádzania, obmedzovania a potláčania v mladých ľuďoch sklonom ku kriminálnej činnosti praktickými ukážkami v areáli základnej školy na Hurbanovej a Komenského ulici v Starej Turej pre všetkých 696 žiakov základnej školy, teda pre 29 tried. Tieto aktivity budú realizované príslušníkmi PZ ale i ďalšími pracovníkmi MV SR, ako i aktivity realizované v rámci činnosti iných rezortov, ktoré budú zamerané na elimináciu trestnej činnosti a vo všeobecnosti aj iným sociálno-patologickým javom vyskytujúcim sa v spoločnosti.
  4. Konferencia venovaná výsledkom prieskumu ohľadom možnosti zadováženia si drog medzi 13 – 16 ročnou mládežou a vyhodnoteniu priebehu a realizácie celého projektu.

Celkové náklady na projekt sú rozpočtované vo výške 1 000 €, pričom výška dotácie predstavuje hodnotu 800 €. Zvyšných 200 € bude hradených z vlastných zdrojov mesta.

 

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. 

Mesto Stará Turá, Publikované: 6.11.2018