Masarykova štátna meštianska škola

V roku 1920 staroturianske obecné zastupiteľstvo podalo návrh na pražské Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe, aby povolilo v Starej Turej zriadiť meštiansku školu. Za týmto návrhom stál predovšetkým evanjelický farár Ján Drobný a Ján Nepomuk Wallo. Ministerstvo tejto žiadosti vyhovelo a 21. augusta 1920 bola uzatvorená zmluva medzi obcou a štátnou správou.

Škola bola postavená na mieste obecného hostinca, ktorý bol zbúraný v júli 1921. Dňa 23. septembra 1921 prechádzal automobilom k pamätníku M. R. Štefánika na Bradle vtedajší prezident ČSR Tomáš Garrigue Masaryk. Cestou sa zastavil aj v Starej Turej. Evanjelický farár Ján Drobný v príhovore k prezidentovi vyslovil aj prosbu občanom, aby meštianska škola, ktorá sa tu bude stavať, mohla niesť jeho meno. Názov Masarykova štátna meštianska škola sa nachádzal na priečelí budovy do r. 1948.

Dňa 27. októbra 1921 sa konalo odovzdanie stavebného miesta staviteľskej firme Hlavaj-Palkovič-Uličný z Turčianskeho Sv. Martina v prítomnosti architekta Pinkasa. Základný kameň školy bol položený 13. novembra 1921.

Škola bola slávnostne otvorená 17. septembra 1922. Slávnosť otvoril úvodným slovom Ján Wallo, ktorý privítal hostí a všetkých prítomných, po ňom prehovoril čestný občan Starej Turej Ľudovít Okánik, tiež minister školstva Vavro Šrobár a ďalší. V rámci programu vystúpil aj spevokol meštianskej školy. Pri príležitosti otvorenia školy bola v budove odhalená bronzová busta prezidenta T. G. Masaryka, zhotovená prof. Pekárkom z Prahy.

Vyučovanie v novej škole sa začalo 2. októbra 1922. Do nových lavíc si zasadlo spolu 236 žiakov v 4 triedach. Masarykova štátna meštianska škola bola najväčšou školskou budovou na Slovensku postavenou po 1. svetovej vojne.

Po vypuknutí SNP školu obsadili nemeckí vojaci. Tých 12. októbra 1944 napadli partizáni, no o ďalšie útoky sa viac nepokúšali, keďže si Nemci brávali občanov za rukojemníkov.

Budova meštianky bola sídlom Strednej školy, Osemročnej strednej školy, Poľnohospodárskej učňovskej školy, Základnej deväťročnej školy, Poľnohospodárskeho odborného učilišťa z NMnV, II. ZDŠ. V súčasnosti v budove sídli Základná umelecká škola.

 

DK Javorina, Publikované: 31.8.2022 | Aktualizácia: 31.8.2022
Nastavenia cookies