Menu

Ježo Martin

(6.5.1880 Stará Turá - 21.12.1946 Banská Bystrica)

organológ, kartograf, učiteľ

Manželka - Oľga, rod. Bartošová, učiteľka (1899-)

R.1886-99 navštevoval základnú a meštiansku školu v Starej Turej, 1899-1903 študoval na učiteľskej akadémii v Soprone. R. 1903-10 učiteľ v Dúbravici a v Častkove, 1910-20 vo Východnej, 1920-32 šk.inšpektor v Komárne, 1932-46 v Banskej Bystrici.
Autor učebníc občianskej náuky, spoluautor maď.učebnice zemepisu a dejepisu pre ľud.školy, poslovenčoval učebnice dejepisu a počtov, pracoval na šk.osnovách pre ľud.školy. Poradca pre stavbu organov, 1935-36 uverejnil v Ev.učiteli a Cirk.listoch články o nových organoch na Slovensku a ich stavbe. Zbieral cirk.nápevy a pripavil rkp.partitúry, ktorá obsahuje vyše 2 tis.piesní a variantov cirk.chorálov, propagátor hudby J.S.Bacha. Venoval sa fotografovaniu a kartografii, kreslil šk.mapy pre kartografický ústav v Prahe. Počas SNP člen RNV, pracoval na Povereníctve školstva a nár.osvety, po ústupe Povstania do hôr väznený gestapom v Banskej Bystrici.
R.1920-22 zodpovedný redaktor dvojtýždenníka Slov.učiteľ, neskôr dlhoročný predseda Spolku šk.inšpektorov na Slovensku. R.1946 vyznamenaný Radom SNP I.triedy, 1947 in memoriam Čs.vojnovým krížom 1939.

Slovenský biografický slovník, Martin

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007