Menu

Wallová Mária

(1875 - 1972)

Pani Mária Wallová sa narodila 15.júna 1875 vo Veľkých Karloviciach na Morave v učiteľskej rodine. V tom čase dievčatá na štúdiá málo dávali. Bola vychovávaná v penzionáte v Olomouci. Vydala sa na Starú Turú za obchodníka a národného horlivca Jána Nepomuka Wallu. Obaja boli silne národne uvedomelí. Pani Wallová vžila sa rýchlo do pomerov na Slovensku i v Starej Turej. Spolu s manželom svoje národné povedomie šírili i verejne. Hrali i režírovali slovenské divadlá, čo bola v tom čase odvaha. Pracovali v rôznych spolkoch veľmi aktívne a obetavo.
Pani Wallová bola dlhoročnou predsedníčkou spolku žien Živena.
V liste z roku 1971 píše:
Rok 1918 otvoril konečne cesty ku vzdelaniu a kultúrnemu rozmachu na Slovensku. Začali sa všade zakladať miestne odbory Živeny, a tak sa stalo aj v našej Starej Turej v októbri 1932. Bola to radostná a krásna práca, veľmi mnohostranná. Začínali sme literárnymi prednáškami, ktoré boli venované významným osobnostiam nášho národného života. Prednášky boli zo zdravovedy, o pestovaní ovocných stromov a iných témach prednášali erudovaní odborníci.
Spočiatku sme sa tiež zamerali na vianočné nádielky a sociálnu prácu vôbec. Táto činnosť vyžadovala značné finančné prostriedky, ktoré sme na ňu získavali vlastnou činnosťou, napríklad: hrali sme divadlá, obľúbené boli čajové večery s tombolou. Mali sme súbor bábkového divadla - šili sme nové úbory pre bábiky a pripravovali nové rekvizity pre hry.
Zostavili sme kompletný staroturiansky kroj a odovzdali ho Slovenskému múzeu v Martine.
To nás priviedlo na myšlienku usporiadať ples, kde sa naše členky objavili v národných krojoch. Účasť bola veľká z celého okolia.
Usporadúvali sme tiež zbierky kníh a posielali ich na menšinové školy na južnom Slovensku. Mali sme tiež slušnú vlastnú knižnicu, z ktorej sme požiačiavali knihy našim členkám.
Keď vznikol Slovenský štát s protičeskými štvavými rečami, keď rádio ohurovalo výkrikmi... Česi von! ... tak som si uvedomila, že aj ja som Češka rodom, moja národná hrdosť mi nedovolila za takýchto okolností ďalej pracovať. Boli to pre mňa bolestné a ťažké chvíle. Vzdala som sa všetkých funkcií a utiahla sa do súkromia.
Obaja manželia Wallovci pracovali v turistickom spolku v Starej Turej, ktorý bol organizátorom ochotníckej divadelnej činnosti. Odohrali desiatky divadelných hier.
Pani Mária Wallová zomrela v roku 1972.

Staroturanský spravodajca jún 1996, str. 13 Hlá (Helena Lukáčová)

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007