Menu

Čulík Ľudovít

(1848 - 1913)

Ľudovít Čulík sa narodil 5. apríla 1848 v Skalici. Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave a teológiu v Roztoku a vo Viedni. Po štúdiach sa stal profesorom slovenčiny a matematiky na slovenskom gymnáziu v Revúcej. V tom čase tu študoval Martin Kukučín a riadtieľom gymnázia bol August Horislav Škultéty.
Po násilnom zatvorení školy v roku 1874 odišiel Ľudovít Čulík do moravského Přerova. I tu pôsobil (až do roku 1880) ako profesor a učil aj slovenských žiakov, ktorí sa tam uchýlili po zrušení gymnázia v Revúcej. Odtiaľ si ho povolal staroturiansky farár August Roy za svojho osobného kaplana (osobného kaplana neplatila cirkev, ale sám farár). Po jeho boku pôsobil od 20.januára 1881 do 17.júna 1884. V tomto roku zomrel farár Roy (16.júna 1884) a staroturianska cirkev si Ľudovíta Čulíka vyvolila za svojho zborového farára, ktorým sa stal 29. júna 1884. K tejto voľbe staroturancov prispela okrem osobných vlastností Ľ. Čulíka - bol dobrým kazateľom, starostlivým hospodárom a horlivým národovcom, i okolnosť, že si zobral za manželku najmladšiu dcéru farára Roya - Ľudmilu, čím sa stal švagrom sestier Royových.
Počas jeho pôsobenia v Starej Turej sa zaslúžil o nadstavbu veže kostola o tri metre, o jej nový krov i novú fasádu. Stavebné úpravy sa realizovali v roku 1897.
Ľudovít Čulík bol členom zastupiteľského zboru obce, podával početné návrhy na zlepšenie hmotného postavenia obyvateľov. Bol zakladateľom a predsedom správy Staroturanského úverového spolku, založeného v roku 1901. Maďarizátori ho označovali za pansláva a prenasledovali.
V rokoch 1902 - 1907 bol seniorom Nitrianskeho seniorátu a Stará Turá sídlom seniorátu.
Ľudovít Čulík zomrel 7.júna 1913 a je pochovaný na mestskom cintoríne v Starej Turej spolu s manželkou.

Staroturanský spravodajca, apríl 1996, str. 5 E. Alušicová

 

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007