Menu

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávka

O aké dávky môžete požiadať mesto?


Občan resp. rodina môže kontaktovať oddelenie sociálnych vecí MsÚ Stará Turá vo veci možnosti požiadania o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo mimoriadnu sociálnu dávku.

 


Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

 

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a  fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a: 

-          úrad práce sociálnych vecí a rodiny im vypláca pomoc v hmotnej núdzi,

-          majú trvalý pobyt v meste Stará Turá,

-          nemajú voči mestu Stará Turá ani organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto Stará Turá žiadne finančné záväzky (napr. na miestnych daniach, poplatku za odpad, nájomnom a službách spojených s užívaním mestského bytu a pod.)

 

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť na preklenutie vzniknutej situácie,  najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

 

Mimoriadna sociálna dávka

 

Mimoriadnu sociálnu dávku môže mesto poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a:

-          nie sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

-          majú trvalý pobyt v meste Stará Turá,

-          príjem žiadateľa a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú nie je vyšší ako 1,8 násobok sumy  životného minima určeného zákonom o životnom minime,

-          nemajú voči mestu Stará Turá ani organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto Stará Turá žiadne finančné záväzky (napr. na miestnych daniach, poplatku za odpad, nájomnom a službách spojených s užívaním obecného bytu a pod.).

 

Mimoriadnu sociálnu dávku  môže mesto poskytnúť na úhradu výdavkov súvisiacich so sociálnou (napr. vznik invalidity, materstvo, výchova detí, náhle úmrtie člena rodiny) alebo mimoriadnou udalosťou udalosti (napr. živelná pohroma) v dôsledku ktorej sa dostal do nepriaznivej životnej situácie a túto nedokáže zvládnuť vlastnými silami ani za pomoci rodiny.

 

 

Spôsob vybavenia dávky

 

O jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo mimoriadnu sociálnu dávku treba požiadať písomne a k žiadosti je občan povinný priložiť najmä právoplatné rozhodnutie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, doklady o všetkých príjmoch žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúce tri kalendárne mesiace, čestné vyhlásenie o majetkových  pomeroch príp. podľa okolností aj iné doklady.

 

Na základe prešetrenia každej žiadosti v domácnosti žiadateľa sa overí opodstatnenosť poskytnutia dávky. O jej poskytnutí rozhodne primátorka mesta po zohľadnení stanoviska Komisie pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá, ktorá vždy individuálne posúdi aktuálnu situáciu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb. Dávka môže mať formu finančnú, vecnú alebo kombinovanú a občanovi a spoločne posudzovaným osobám je možné poskytnúť iba jednu dávku počas kalendárneho roka.

 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávka je dobrovoľná pomoc mesta,  na jej priznanie občan nemá právny nárok a závisí aj od finančných možností poskytovateľa.
Podmienky poskytnutia týchto dávok od mesta je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Stará Turá č. 7/2014 – Nar.  

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 30.1.2017 | Aktualizácia: 5.6.2017