Menu

Drobný Ján Pavel

1880 - 1930)

Ján Pavel Drobný sa narodil v Turej Lúke 24.júna 1880. Otec bol notárom. Matka Oľga Semianová bola dcérou tamojšieho farára. Jeho manželka bola priateľkou pani Royovej a Kristína Royová v knihe "Za svetlom a so svetlom" spomína, že pani Semianová rada hrala na klavíri a dokázala rozospievať celú spoločnosť. J.P.Drobný študoval na gymnáziu v Skalici, potom na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, telógiu vyštudoval v Bratislave a v roku 1902 bol vysvätený. Ako kaplán pôsobil u Jána Lešku v Brezovej. Na tieto roky rád spomínal, lebo u neho získal toľko, koľko by mu nedalo ani štúdium na nemeckej univerzite. V rokoch 1904 - 1913 pôsobil ako samostatný kňaz v Prietrži. Tam sa i oženil, zobral si dcéru lekára Ľ.Šimku.
Z vďačnosti k svojmu principálovi p. Leškovi spracoval jeho kázne a náboženskú poéziu v homíliach s názvom "Chléb života". J. Leška pri pohreboch významných cirkevných a národných dejateľov hovoril vo veršoch, ktoré Drobný pripravil do tlače pod názvom "Vzdychy naimské". Spracoval dejiny prietržského zboru v Pamätnici. Napísal životopis D. Krmana, M.M. Hodžu a veľa ďalších prác.
Prvoradou úlohou Jána Drobného po príchode na Starú Turú bolo vyriešiť napätý pomer medzi zborom a Modrým krížom a uviesť ho do polohy užitočného susedstva". Tlačou vydal správu o živote evanjelického zboru na Starej Turej.
Staral sa aktívne o duchovný rast aj o zlepšenie životných podmienok našich predkov. Jeho zásluhou za obecné peniaze postavili meštiansku školu, v Prahe rôznymi cestami vymohol otvorenie rezbárskej školy, ktorá začala svoju činnosť v roku 1920. Po oslobodení v roku 1918 už 4.novembra zorganizoval Slovenskú národnú radu, ktorá v národnom duchu spravovala obec až do riadnych volieb. 3. decembra vyslal druhú čatu 42 dobrovoľníkov zo 167 zo Starej Turej do Uherského Hradišťa, kde sa formoval Prvý pluk slovenskej slobody.
Ján Drobný bol činný pri zakladaní všetkých kultúrnych spolkov v Starej Turej (Matice slovenskej, Hviezdoslavovej besedy a pod.). Sústreďoval okolo seba turanských študentov, ktorí odchádzali na ďalšie štúdiá.
V Starej Turej sa zrodila myšlienka založiť spolok evanjelických a.v.kňazov, ktorý založil spolu s dr. Zochom a stal sa jeho predsedom. Bol popredným funkcionárom Hurbanovej evanjelickej literárnej spoločnosti, spoluredaktorom Evanjelického kazateľa, redaktorom Stráže na Sione.
Bol veľmi literárne činný. Vypracoval úvahu "Evanjelickí kňazi v románoch Vajanského", upravil nápevy piesní Tranoscia, začal vydávať časopis "Evanjelická mládež". Generálna rada evanjelickej cirkvi navrhla Drobného za profesora praktickej teológie na Evanjelickej teologickej škole, ale on zo skromnosti toto miesto neprijal. Do Bratislavy odišiel až v októbri 1925, kedy bol poverený zastupovaním biskupa dr. Zocha, úradujúceho v Modre.
Vynikajúci človek, služobník cirkvi a národa, ktorý si získal úctu a lásku ľudí, odišiel uprostred najväčšej aktivity.

JUDr. Dušan Úradníček: Pamiatke 200.výročia postavenia tolerančného evanjelického kostola na Starej Turej, str. 29 - 31
Staroturanský spravodajca č.12 - december 1995, str. 5 E. Alušicová

--------------------------------------------------------------------------------

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007