Menu

Wallo Nepomucký Ján

(1869 - 1959)

Juraj Vallo vyrábal dobrú bryndzu vo Zvolenskej Slatine z ovčieho syra od oviec, ktoré sa pásli na Slatinských vrchoch. Bol dobrým obchodníkom a k obchodu a podnikaniu viedol aj svojho syna Jána, ktorý sa narodil 15.mája 1869 (pretože v Starej Turej bolo veľa rodín s priezviskom Vallo, prijal Ján k priezvisku meno Nepomuk, keď v deň jeho narodenín, podľa vtedajšieho kalendára bolo meno Ján Nepomucký. Juraj Vallo, ktorý nadviazal kontakty s Viedňou sa veľmi zlostil, že ho každý oslovoval Herr Falo. Rozhodol sa preto písať dvojité W, aby jeho meno znelo správne.). Bryndzu dodávali do Viedne práve prostredníctvom Jána Nepomuka Wallu. Rodina bola veľmi národne uvedomelá, v bývalom Uhorsku označovaná ako panslávska.
Po skončení I. svetovej vojny rozpadlo sa Rakúsko - Uhorsko. Keď sa po celom Slovensku začala vytvárať sieť národných rád, aj v Starej Turej už 4. novembra 1918 bola utvorená Národná rada s 26 členmi. Medzi nimi bol aj Ján Nepomucký Wallo. Deputácia v zložení: Ján Drobný, Ignác Gašparec, Ján Nepomucký Wallo a Ján Chorvát dňa 3.januára 1919 išla za vládou s prosbou o vystavenie železnice a zabezpečenia odbytišťa pre domáce drevené výrobky. Ďalej žiadali výstavbu meštianskej školy. Pamätný spis, v ktorom obec ponúkla k výstavbe pozemok a stavebný materiál zdarma, deputácia v zložení: Ján Drobný, predseda obecnej národnej rady, Ján Nepomucký Wallo a notár Jozef Bílik odovzdala na školskom referáte v Bratislave. Školský referát ponuku prijal.
Ján Nepomucký Wallo skončil svoju životnú púť v roku 1959 ako 90-ročný.

Staroturanský spravodajca jún 1996, str. 12 HLá

Ing. Gustáv Rumánek, Publikované: 18.5.2007